Drobečková navigace

Úvod > Diagnostika

Diagnostika

Ambulantní návštěvy klientů

Touto formou se provádí speciálně pedagogická a psychologická diagnostika spolu s poradenstvím, nápravou a terapií. Diagnostika nebývá ve většině případů jednorázová, ale spočívá v několika sezeních za přítomnosti rodičů, i bez jejich přítomnosti, aby byla co možná nejobjektivnější. Klienti po předchozím objednání docházejí do zařízení na následnou terapii.

Logopedická terapie je určena dětem s narušenou komunikační schopností. Zahrnuje moderní postupy spojené s komplexním rozvojem schopností. V rámci terapie jsou užívány i speciální logopedické programy.

Psychopedická péče je zaměřena na celkový rozvoj rozumových schopností, zrakového a sluchového vnímání, dále na rozvoj jemné a hrubé motoriky a grafomotoriky. Samozřejmostí je výchovné poradenství a podpůrné vedení rodiny. Opět je využívána celá řada pomůcek včetně počítačových výukových programů.

Psychologická péče je poskytována dětem i dospělým. Skládá se z diagnostiky i psychoterapie
(individuální, arteterapie, muzikoterapie, relaxační techniky). Nabízíme také rodinnou terapii a odborné vedení ve výchově.

Přijímání a adaptace dětí v MŠ speciální Sluníčko

Na podkladě vstupního vyšetření je doporučeno přijetí dítěte do MŠ speciální. Přijetí vždy předchází různě dlouhé adaptační období (dle potřeb dítěte), na adaptaci a vstupní diagnostice dítěte se pracovníci centra aktivně podílí. Adaptace může probíhat za účasti rodiče ve třídě mateřské školy.

Individuální vzdělávací plány

Během pobytu dítěte v mateřské škole probíhá speciálně pedagogická a psychologická diagnostika, ta je podkladem individuálního vzdělávacího plánu, který vytvářejí třídní paní učitelky.
Individuální vzdělávací plán respektuje individuální zvláštnosti dítěte a vychází z dosažené vývojové úrovně v jednotlivých oblastech.

Konzultace s pedagogy

Na poradách i během pracovního dne dochází k vzájemné výměně informací a pracovních postupů mezi pedagogy MŠ speciální a pracovníky Centra.

SPC dále nabízí ředitelům a pedagogům běžných i speciálních MŠ možnost kazuistických seminářů, které se konají pravidelně 1x měsíčně v prostorách SPC.

Osvětová činnost

Vypracovávání informačních letáků o činnosti centra určených pro širokou veřejnost. Seznamování a nabídka spolupráce běžným MŠ a ZŠ a ostatním zařízením. Kontaktování zdravotníků při přijímání klientů z jejich péče.

Vedení dokumentace

Je vedena spisová dokumentace klientů v souladu se zvláštním předpisem, včetně základní evidence, záznamu o vyšetření a provedení péče individuální a skupinové péče, záznamy o spolupráci s pedagogy MŠ, ZŠ.

Odborná garance

Na základě poptávky a našeho personálního obsazení poskytujeme vybraným MŠ (převážně MŠ speciální) pravidelný odborný dohled nad individuálními plány a péčí. Zajišťujeme také logopedické a psychologické vyšetření a terapii. Zároveň zde pobíhá metodické vedení pedagogů při reedukaci.

Výstupní doporučení

Centrum zpracovává podklady k rozhodnutí příslušných orgánů o zařazení dětí a žáků se specifickými potřebami do škol a školských zařízení. Na základě vyšetření doporučuje odklady školní docházky. Reaguje na vyjádření soudu, sociálně právních institucí a úřadů péče o dítě.
Zpracovává odborné psychologické posudky pro integraci nebo vřazení do příslušného typu zařízení, pro odborné lékaře, OSSZ, soudy, policii, ODP.

Vedení odborné praxe

Pracovníci SPC umožňují a vedou praxi studentů v odpovídajících profesích.

Podpůrná skupina pro rodiče

Smyslem skupiny, která se schází 1x měsíčně je sdílení zkušeností, prožitků a pocitů, výměna informací a v neposlední řadě emoční podpora. Skupinu mohou navštěvovat oba rodiče nebo jen jeden z nich. Skupina, kterou vede psycholožka SPC, je určena primárně rodičům dětí navštěvujících MŠ speciální Sluníčko a ambulantním klientům SPC, je však otevřena i dalším zájemcům z řad rodičů. 

Menu

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů